12 ธ.ค.

ความไว้วางใจ

เมื่อได้รับความไว้วางใจ
จงรักษามันเอาไว้ให้ดี
เพราะถ้าหากเสียมันไป
ก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะได้มันกลับคืนมา